;

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Wolterinck (Laren) Beheer B.V., gevestigd te Laren NH, onder nummer 32041771 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum (Gooi & Eemland).

 

Algemeen

1.1   Waar hierna van “Verkoper” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Wolterinck (Laren) Beheer B.V., gevestigd te Laren (NH), en de hiermee verbonden vennootschap-pen/maatschappijen, die deze algemene verkoopvoorwaarden hanteren.

1.2   Waar hierna van “Koper” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder die met de Verkoper anderszins een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de Verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

1.3   Waar hierna van “Partijen” wordt gesproken wordt hieronder de aanduiding  van Partijen gezamenlijk verstaan.

1.3   Waar hierna wordt gesproken over “schriftelijke mededeling” wordt hieronder ook een e-mail bericht verstaan.

1.4   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijslijst of prijsopgave en mededeling van Verkoper en iedere overeenkomst tussen Partijen. De onderhavige voorwaarden worden tevens van toepassing verklaard ten behoeve van door Verkoper bij de uitvoering van overeenkomsten ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot Koper rechtstreeks een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

1.5   Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan Koper zich bedient, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zijn niet van toepassing en verbinden Verkoper niet, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Verkoper vóór het tot stand komen van de overeenkomst.

1.6.  Aanvullingen en wijzigingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 

Offerte en overeenkomst

 • Offertes, aanbiedingen, prijslijsten of prijsopgaven en overige mededelingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij Verkoper uitdrukkelijk anders aangeeft. Offertes hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 • Koper is gehouden Verkoper voor het uitbrengen van een offerte, en bij gebreke aan een offerte, voor het sluiten van de overeenkomst te informeren over alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn (bijvoorbeeld gebruik lift, kraan, takel), voor zover Koper deze naar beste inzicht en vermogen kende of behoorde te kennen. Indien Koper aan deze verplichting niet voldoet komen alle als gevolg daarvan te maken (extra) kosten voor rekening van Koper.
 • In geval Verkoper een offerte heeft uitgebracht, komt een overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door Verkoper van de door Koper voor akkoord ondertekende offerte, tenzij Verkoper binnen drie werkdagen na ontvangst aan Koper alsnog mededeelt geen overeenkomst te willen sluiten. In afwijking van het voorgaande kan een overeenkomst ook tot stand komen indien en voor zover Verkoper vanwege tijdsdruk reeds uitvoering heeft gegeven c.q. heeft moeten geven aan de in de offerte omschreven diensten/werkzaamheden.
 • In geval Koper bij Verkoper een bestelling plaatst zonder voorafgaande offerte, komt een overeenkomst eerst tot stand na aanvaarding van de bestelling door Verkoper. Aanvaarding door Verkoper kan plaatsvinden hetzij door middel van een uitdrukkelijke mondelinge mededeling aan Koper, dan wel door een schriftelijke mededeling aan Koper. Indien er een verschil bestaat tussen de bestelling van Koper en de bevestiging van Verkoper, is Verkopers bevestiging bindend voor partijen, tenzij Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Diensten

 • Indien Verkoper diensten aan Koper levert, zal Verkoper haar verplichtingen jegens Koper naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal Verkoper bij de uitvoering van de diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • Verkoper bepaalt op welke wijze zij haar verplichtingen jegens Koper zal uitvoeren en houdt daarbij zoveel als redelijkerwijs voor haar mogelijk rekening met de wensen van Koper.
 • Alle opdrachten worden uitsluitend door Verkoper aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de Koper. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 zijn op de opdrachten niet van toepassing.
 • Koper verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat de diensten die Verkoper aan Koper levert bestaan uit conceptontwikkeling van esthetische projecten alsmede de esthetische uitwerking en indien dat expliciet schriftelijk is overeen gekomen de planning en begeleiding daarvan, dan wel advisering omtrent dan wel het aanvragen en/of verkrijgen van relevante vergunningen en/of ontheffingen. De door Verkoper aan Koper te leveren diensten omvatten uitdrukkelijk niet de navolgende diensten:

(i) advisering omtrent of uitvoeren van  technische, bouwkundige of constructieve werkzaamheden.

3.5   Indien en voor zover de door Verkoper uit te voeren opdracht (mede) leidt tot uitvoering van een of meer van de in artikel 3.4 omschreven werkzaamheden, zal Koper voor het uitvoeren van die werkzaamheden zelf (een) derde partij(en) contracteren. Op verzoek van Koper kan Verkoper Koper adviseren bij de inschakeling van (een) derde partij(en) die de uitvoering van dat deel van de opdracht ter hand zal/zullen nemen. Verkoper zal bij de inschakeling, of bij de advisering over de inschakeling, van niet bij haar organisatie werkende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derde(n).

3.6   Voor zover en indien derden in opdracht van Verkoper diensten verlenen ten behoeve van Koper en daarvoor eigen algemene voorwaarden hanteren, zal de Koper geacht worden dergelijke algemene voorwaarden te hebben aanvaard jegens Verkoper en de derde, zowel gezamenlijk als apart. De derde zal als opdrachtnemer van Verkoper een eigen recht hebben de rechten uit bedoelde algemene voorwaarden jegens de Koper rechtstreeks uit te oefenen. Door Verkoper zullen dergelijke algemene voorwaarden aan Koper ter beschikking worden gesteld.

Zaken

3.7   Op grond van een overeenkomst geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst indien zij vallen binnen gangbare toleranties voor afmetingen en gewichten en – indien van toepassing – hoeveelheden, tenzij Partijen schriftelijk specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen zijn overeengekomen.

3.8   Tenzij anders overeengekomen, worden door Verkoper aan Koper verstrekte monsters en/of modellen slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De uiteindelijk geleverde zaak behoeft daarmee niet overeen te stemmen, hetgeen met name geldt voor zaken met een decoratieve functie.

Diensten en Zaken

3.9   Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Behoudens betalingstermijnen, zijn overeengekomen termijnen geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

3.10  Bij vertraagde levering heeft Koper niet het recht de afname of betaling van de goederen te weigeren.

3.11  Verkoper behoudt zich het recht voor om, na overleg met Koper, de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten te factureren.

3.12  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zal Verkoper Koper

hierover tijdig informeren en zullen Partijen in gezamenlijk overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en inhoud van de overeenkomst al

dan niet op aanwijzing van Koper dan wel op aanwijzing van bevoegde instanties dient te worden gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk tussen

Partijen overeengekomen werd. Voor zover relevant zal Verkoper in zodanig geval zoveel als mogelijk is voorafgaand een prijsopgave doen aan Koper van zodanige wijziging.

Verantwoordelijkheden Koper bij uitvoering van de overeenkomst door Verkoper

3.13  Voor zover van toepassing op de tussen Partijen gesloten overeenkomst dient Koper Verkoper (waaronder tevens door Verkoper ingeschakelde derde partijen worden verstaan) in staat te stellen haar opdracht uit te voeren en er onder meer – maar niet uitsluitend – voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

 • Eventueel van toepassing zijnde vergunningen en/of ontheffingen tijdig door de bevoegde instanties c.q. autoriteiten zijn verleend;
 • Medewerkers van Verkoper zodra zij op de locatie zijn aangekomen waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd direct een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen blijven uitvoeren;
 • Bij de afronding van de werkzaamheden een ter zake bevoegde vertegenwoordiger van Koper aanwezig is om te controleren of de door Verkoper verrichtte werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

 

Aflevering

 • Onder aflevering wordt verstaan het feitelijk aanbieden aan Koper van de zaken of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 • Aflevering vindt “af fabriek” (ex-works conform Incoterms) plaats doordat Verkoper aan Koper mededeelt dat de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname door koper gereed staan.
 • In geval van bezorging van de zaken door Verkoper op een door Koper aangewezen adres, komen de kosten en het risico van vervoer, waaronder de kosten van verzekering, voor rekening van Koper. Indien Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zal Verkoper uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst waarin de vervoersafspraak wordt gemaakt, opgave doen van de kosten van dit vervoer. Koper dient er voor te zorgen dat de plaats van aflevering vrij bereikbaar en op eenvoudige wijze toegankelijk is.
 • Koper is gehouden de zaken na aflevering terstond fysiek in ontvangst te nemen. Indien Koper deze verplichting niet nakomt, is Verkoper gerechtigd de zaken op kosten en voor risico van Koper op te slaan, onverminderd de gehoudenheid van Koper om de koopprijs van de zaken te voldoen.

 

Levering, overgang risico en eigendomsvoorbehoud

 • Zaken zijn voor risico van Koper vanaf het moment van aflevering, tenzij overeengekomen is dat Verkoper de zaak bij Koper bezorgt én er sprake is van consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 BW, in welk geval artikel 7:11 BW van toepassing is.
 • De eigendom van geleverde of te leveren zaken gaat in de zin van artikel 3:92 BW eerst op Koper over wanneer Koper aan Verkoper heeft voldaan, al hetgeen door Koper verschuldigd is ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten. In geval van faillissement, surséance van betaling, toepasselijk verklaring van de wettelijke schuldsaneringsregeling of beslaglegging, zal Koper Verkoper terstond informeren en is Koper gehouden de curator, bewindvoerder of beslaglegger terstond mededeling te doen van Verkopers eigendomsvoorbehoud. Koper heeft niet het recht zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust in pand te geven, te belenen, anderszins te bezwaren of belasten, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen tot Koper heeft voldaan al hetgeen hij aan Verkoper in voormelde zin verschuldigd is.
 • Indien Verkoper een beroep op het eigendomsvoorbehoud doet, is Koper op eerste verzoek van Verkoper gehouden alle medewerking te verlenen om Verkoper in staat te stellen dit voorbehoud uit te oefenen door feitelijke terugneming van de zaken. Koper zal Verkoper daartoe onder andere ongehinderde toegang tot de zaken geven.

 

Vergoeding en betaling

 • Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” zoals gedefinieerd in de Incoterms.
 • De vergoeding voor diensten bestaat uit een basisvergoeding vermeerderd met een vergoeding op basis van uurtarief voor advies- en begeleidingswerkzaamheden door medewerkers van Verkoper alsmede vermeerderd met een vergoeding voor reisuren (op basis van uurtarief), reiskosten en secretariële ondersteuning (op basis van uurtarief).
 • Indien Verkoper adviseert over de aanschaf van zaken en deze zaken worden door Koper bij derden gekocht, dan is Koper over de aanschafwaarde van die zaken 10% commissie (exclusief BTW) aan Verkoper verschuldigd.
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de aflevering een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen die plaatsvinden na laatstgenoemde periode zijn voor risico van de Koper. Indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft deze alsdan het recht de overeenkomst ten aanzien van de betreffende zaak of dienst te ontbinden.
 • Elke betaling moet geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant en zonder dat Koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting. Het recht van Koper om zijn eventuele vorderingen op Verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Koper is jegens Verkoper in verzuim met zijn betalingsverplichting, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien voor het verstrijken van de in art. 6.5 bedoelde termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel indien surseance van betaling of faillissement of de wettelijke schuldsaneringsregeling van Koper is aangevraagd of is uitgesproken.
 • Indien na ommekomst van de in artikel 6.5 genoemde termijn geen volledige betaling heeft plaatsgehad, is Koper over het niet betaalde bedrag tot aan de dag van algehele betaling de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 3% aan Verkoper verschuldigd.
 • Indien Verkoper in verband met niet nakoming door Koper van enige van zijn verplichtingen (buiten)gerechtelijke (incasso)maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van Koper. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150, onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Door Koper aan Verkoper verrichte betalingen zullen eerst in mindering strekken op door Verkoper gemaakte kosten, vervolgens in mindering op vervallen rente en vervolgens op de oudste openstaande factuur van Verkoper. Verkoper is gerechtigd van deze volgorde van toerekening af te wijken en betalingen op een door Verkoper te kiezen volgorde in mindering te doen strekken op hetgeen Koper uit hoofde van leveringen en/of diensten, rente en/of kosten aan Verkoper verschuldigd is.
 • Koper is gehouden op eerste verzoek van Verkoper daartoe zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper is steeds gerechtigd zaken onder rembours te leveren, voorafgaande betaling te verlangen of ander betalingscondities te stellen.
 • Artikel 6.10 is niet van toepassing indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf én sprake is van koop. In dat geval heeft Verkoper het recht de Koper tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de prijs te verplichten.

 

Opschorting en ontbinding

 • Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Verkoper gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, en hij daarmee in verzuim is, is Verkoper, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar overigens toekomende rechten, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.
 • Verkoper mag een overeenkomst voorts zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden in geval van (aanvraag van) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, liquidatie of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling van Koper.
 • In geval Verkoper de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk ontbindt op grond van artikel 7.1 of 7.2 is Koper jegens Verkoper gehouden de door Verkoper geleden schade te vergoeden.
 • Koper is in geval van klachten (waaronder een reclamemelding ingevolge artikel 8) uitsluitend gerechtigd betaling van dat deel van de factuur op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de Koper niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Garantie, reclame

 • Koper dient geleverde zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen of schade. Eventuele reclames ter zake van geleverde zaken of verrichte diensten, moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen veertien werkdagen na de afleveringsdatum. In het geval Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn de in artikel 7:21 BW bedoelde termijnen van toepassing. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.
 • Koper dient gebrekkige zaken te allen tijde ter beschikking van Verkoper te houden en Verkoper in de gelegenheid te stellen de gebrekkige zaken binnen tien werkdagen na de reclamemelding te inspecteren.
 • De garantieverplichting van Verkoper ter zake geleverde zaken strekt zich niet verder uit dan dat de Verkoper gehouden is er voor in te staan dat de afgeleverde zaken, met inachtneming van het in artikel 3 van deze voorwaarden bepaalde, aan de overeenkomst beantwoorden. Indien door de leverancier van Verkoper aan Verkoper een verderstrekkende garantie wordt gegeven, geldt deze verderstrekkende garantie tussen Partijen.
 • Indien de reclame van Koper met inachtneming van het hierboven bepaalde gegrond is, zal Verkoper binnen een redelijke termijn, naar haar keuze en voor zover mogelijk:
 1. het ontbrekende afleveren;
 2. de afgeleverde zaak herstellen;
 3. de afgeleverde zaak vervangen.

Indien Verkoper met het vorenstaande in verzuim is, heeft Koper het recht de overeenkomst ten aanzien van de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is, in afwijking van het voorgaande, afdeling 7.1.3 BW van toepassing.

 • De eventuele garantie van Verkoper geldt niet, indien:
 1. en zolang de Koper jegens Verkoper met de nakoming van enige verplichting in verzuim is;
 2. de zaken door Koper aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel door Koper onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
 3. sprake is van slijtage als gevolg van normaal gebruik;
 4. montage/installatie of reparatie door (niet door Verkoper ingeschakelde) derden is gebeurd dan wel door Koper zelf, tenzij de installatie door de Koper ondeugdelijk is uitgevoerd als gevolg van een fout in de montagevoorschriften door Verkoper verstrekt én Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 5. materialen of zaken door Koper aan Verkoper ter bewerking zijn verstrekt;
 6. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen door aan Koper toe te rekenen omstandigheden en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;
 7. Koper Verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebrekkige zaken binnen tien werkdagen na de reclamemelding te inspecteren;
 8. één jaar na de aflevering is verstreken.

Indien Verkoper aan Koper zaken levert die zij van derden heeft betrokken, strekt de door Verkoper aan Koper verstrekte garantie niet verder dan tot ten hoogste in die mate waarin Verkopers leverancier aansprakelijkheid jegens Verkoper aanvaardt dan wel tot ten hoogste de mate waarin door Verkopers leverancier garanties aan Verkoper zijn verstrekt.

 • Koper is met inachtneming van artikel 7.4 hiervoor niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper of tot verrekening van zijn eventuele vorderingen op Verkoper met zijn betalingsverplichting jegens Verkoper, behoudens in geval Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Aansprakelijkheid

 • Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevenden, alsmede behoudens de garanties in deze voorwaarden verstrekt, is elke aansprakelijkheid van Verkoper voor schade van Koper, ten gevolge van wanprestatie of onrechtmatige daad van Verkoper, haar personeel of door haar ingeschakelde derden, voor directe en indirecte schade uitgesloten. Voor zover volledige uitsluiting van aansprakelijkheid zoals hiervoor rechtens niet houdbaar is, zal Verkoper, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar leidinggevenden, slechts gehouden zijn tot vergoeding van directe schade voor zover deze schade de voor de betreffende geleverde diensten en producten gefactureerde waarde ex BTW niet te boven gaat. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 • Artikel 9.1 is niet van toepassing indien en voor zover Verkoper aansprakelijk is op grond van afdeling 6.3.3 van het Burgerlijk Wetboek (produktenaansprakelijkheid).
 • Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor directe schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Overmacht

10.1  Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, iedere van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Onder overmacht wordt onder andere begrepen:

 1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking bij Verkoper van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 2. vertraagde of te late levering door de leveranciers van Verkoper of een van dezen of door derde(n);
 3. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van de Verkoper of van Verkopers bedrijf naar Koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
 4. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
  • Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen, behoudens in het geval Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, zal slechts gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, te weten van het deel dat nog niet is nagekomen, mogelijk zijn.

 

Intellectuele eigendom

 • Verkoper is exclusief rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten op aan Koper in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde of in samenwerking met of voor Koper vervaardigde werken (documenten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen etc.). Zij dienen op eerste verzoek aan Verkoper te worden teruggeven, onverminderd andere aan Verkoper toekomende rechten.
 • Koper is uitsluitend gerechtigd de door Verkoper geleverde of ter beschikking gestelde werken te gebruiken binnen het kader van de overeenkomst.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders tussen Partijen overeengekomen, heeft Verkoper het recht om voor Koper in het kader van de opdracht vervaardigde documenten, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen en modellen voor promotionele en/of publicitaire doeleinden op te nemen in portfolio’s, brochures, boeken en/of de website of in welke andere (al dan niet digitale) media van Verkoper.

 

Toepasselijk recht en forum

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 • Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Verkoper is gelegen tenzij wet of verdrag bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd verklaard.

Laren, februari 2018